สภาการแพทย์แผนไทย

บริการของสภาฯ

"ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแพทย์แผนไทยตามหลักจรรยาวิชาชีพ ด้วยหลักวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย อย่างมีส่วนร่วม เพื่อคนไทยสุขภาพดี"

ข่าวสารล่าสุด

ติดตาม...ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของสภาการแพทย์แผนไทย 

อ่านทั้งหมด

About Us

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานสภาการแพทย์แผนไทย: 5 เสริม 5 สร้าง

  1. เสริมสร้างความทัดเทียมระหว่างวิชาชีพ
  2. เสริมสร้างการยอมรับ/เชื่อมั่นคุณค่าแพทย์แผนไทยต่อสังคม
  3. เสริมสร้างความเข้าใจ/ทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อแพทย์แผนไทย
  4. เสริมสร้างมาตรฐานองค์ความรู้/การผลิตแพทย์แผนไทย/มาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  5. เสริมสร้างความสามัคคีของมวลสมาชิกแพทย์แผนไทย

นายพิเชฐ บัญญัติ

 

ส่งคำถามถึงสภาฯ