การสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 (2)

การสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 

- ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทยประยุกต์สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้สอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3ในการสอบครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 รหัสการสอบ 2557-2 

าวน์โหลดประกาศคณะอนุกรรมการจัดสอบฯ คลิ๊ก

-รายชื่อผู้สอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 การสอบครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 (รหัสการสอบ 2557-2)

ดาวน์โหลดรายชื่อ

 

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri