ประกาศคณะกรรมการจัดสอบความรู้แพทย์แผนไทยฉบับที่ 009/2557 เรื่อง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 009/2557 เรื่อง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตร 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ประจำปี 2557

Picture1 1

ดาวน์โหลด ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 009/2557

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri