ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๑ ประจำ

 save

 


ลิงค์ http://atm.license.thai.com/

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri