สาขาการแพทย์แผนไทย
1  ผศ.วัฒนา  ชยธวัช
2  รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล
3  ผศ.พิเชษฐ์

 เวชวิฐาน

 

 

 

 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1  รศ.นพ.ทวี  เลาหพันธ์
2  อาจารย์พรทิพย์  ตันติวงศ์
3  ดร.ศุภะลักษณ์  ฟักคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri