รายชื่อ คณะอนุกรรมการ จรรยาบรรณ

  1     นายบุณยพร     ยี่มี ประธานคณะอนุกรรมการ
2   นายณภัทร   พานิชการ อนุกรรมการ
3   นางสาวสมใจ   โจ๊ะประโคน อนุกรรมการ
4   นายธัชกร                ศรีบุญแก้ว อนุกรรมการ
5   นางสาวสุภิญญา   บุญประเสริฐ อนุกรรมการและเลขานุการ
6   เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยเลขานุการ
im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri