รายชื่อ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

  1    นายพิเชฐ    บัญญัติ  ประธานคณะอนุกรรมการ
2  นายแสงไทย    เค้าภูไทย  อนุกรรมการ
3  นายมณฑล    เพ็ชรสี  อนุกรรมการ
4  นายปณิธาน    ธรรมจำรัส  อนุกรรมการ

5

 นางอิศยาภรณ์    ใจดี  อนุกรรมการและเลขานุการ
6  นางสาวสุภิญญา    บุญประเสริฐ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri