รายชื่อ คณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

  1   นายประศาสน์   สวัสดิ์อำไพรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการ
2 นายคมสัน   ทินกร ณ อยุธยา อนุกรรมการ
3 นายชนาณัติ   แสงอรุณ อนุกรรมการ
4 นางสาวพรทิพย์   ตันติวงศ์ อนุกรรมการ
5 นางมุสิกร   ธุศรีวรรณ อนุกรรมการ
6 นางทยิดา   ธุศรีวรรณ อนุกรรมการ
7 นางทยิดา   เจริญศรี อนุกรรมการและเลขานุการ
im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri