รายชื่อ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

  1   นายแพทย์ประภัสสร  เจียมบุญศรี ประธานคณะอนุกรรมการ

รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย อนุกรรมการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3 นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ       อนุกรรมการ

กองกฏหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4 รศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล      อนุกรรมการ  
5 นายธเนตร  บัวแย้ม      อนุกรรมการ  
6 นายวรินทร์   เทียมจรัส      อนุกรรมการ  
7 นายธนายุต  คงแก้ว      อนุกรรมการ  
8 ดร.ณภัทร  พานิชการ     อนุกรรมการ  
9 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก    อนุกรรมการและเลขานุการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10 นายภานุวัฒน์  โพดนิ่ม  สำนักกฎหมาย      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

11 นางสาวปกิตตา  สุวรรณวัฒนา  สำนักกฎหมาย      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri