รายชื่อ คณะอนุกรรมการสอบสวน

  1   นายวัฒนา ไตรทิพย์ ประธานคณะอนุกรรมการ
2 นายสันติสุข โสภณสิริ อนุกรรมการ
3 นายยอดวิทย์ กาญจนการุณ อนุกรรมการ
4 นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย อนุกรรมการ
5 นายกร บินกรีม อนุกรรมการ
6 เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยเลขานุการ
im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri