ประวัติความเป็นมา

 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน -สภาการแพทย์แผนไทย

 

 

               พุทธศักราช 2476 เกิดตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ


              พุทธศักราช 2479 ได้ประกาศ ใช้บังคับแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อ สำนักงานคณะกรรมการแพทย์เป็น สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียนคณะกรรมการควบคุม การประกอบโรคศิลปะ


              พุทธศักราช 2485 ประกาศตั้ง กระทรวงการสาธารณสุข


              พุทธศักราช 2495 ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมขึ้นเปลี่ยนชื่อจาก กระทรวงการสาธารณสุขเป็น กระทรวงสาธารณสุขและ ได้

จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ขึ้นโดยเปลี่ยนจาก สำนักงานเลขาธิการนายทะเบียน คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะเป็น กองควบคุมการประกอบโรคศิลปะ


               พุทธศักราช 2517 กองควบคุมการประกอบ โรคศิลปะได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองการประกอบโรคศิลปะแบ่งการบริหารงานเป็น 3 งาน คือ งานการประกอบโรคศิลปะงานสถานพยาบาลและงานธุรการ หน้าที่หลักของกองการประกอบ โรคศิลปะ


               พุทธศักราช 2541 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบ โรคศิลปะ พ.ศ. 2542


              พุทธศักราช 2542 แยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช 2479มีพระราชบัญญัติโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ทำให้การแพทย์แผนโบราณเปลี่ยนชื่อเป็น สาขาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยประเภทเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย และยังประกอบด้วยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


              พุทธศักราช 2545 เกิดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


             พุทธศักราช 2556 เกิดสภาการแพทย์แผนไทย

im20

1

 

7

 

in001.go thai mail

 

3

 

bureau

 

FDA1

 

4

 

8

 

5

 

in005 1 smunpri