ประกาศเรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประกาศเรื่อง ตำราที่ใช้เป็นแนวทางในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12 (2) (ก) พ.ศ.2556

ตำรา ตามมาตรา ๑๒(๑๒)(ก)

 

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฏี ครั้งที่ 1/2558

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2558

PDF ICon

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาต

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

PDF ICon  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาต

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียน

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

PDF ICon  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฉบับที่๒๒/๒๕๕๗

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่  ๐๒๒ /๒๕๕๗ เรื่อง ผลการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี ๒๕๕๗

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียน

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฉบับที่๒๒/๒๕๕๗

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่  ๐๒๒ /๒๕๕๗ เรื่อง ผลการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี ๒๕๕๗

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก

ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรม คําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

ประกาศ

สภาการแพทย์แผนไทยจะเปิดรับบริการธุรกรรมคําขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกและใบอนุญาตการ

แพทย์แผนไทย (ก)(ข) และแผนไทยประยุกต์ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558 และจะปิดรับบริการชั่วคราว

โดยสภาการแพทย์แผนไทยจะประชาสัมพันธ์แจ้งทราบภายหลังอีกครั้งเมื่อเปิดทําธุรกรรม

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สภาารแพทย์แผนไทย

www.thaimed.or.th

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ