รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

รายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก)ด้านเวชกรรมไทย ปี พ.ศ. 2557

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๐๒๙ /๒๕๕๘

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๐๒๙ /๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕

เพิ่มเติม

เอกสารแนบเพิ่มเติม ๑ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๒ วิชาผดุงครรภ์ไทย (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๓ วิชาเภสัชกรรมไทย (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๔ วิชาการนวดไทย (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๕ วิชาเวชกรรมไทย ๑ และ วิชาเวชกรรมไทย ๒ (ภาคทฤษฎี)

 

ประกาศฉบับที่ ๐๒๘ /๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ

ประกาศฉบับที่ ๐๒๘ /๒๕๕๘ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ภาคทฤษฎี)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แบบฟอรม์คำขออุทธรณ์

แบบฟอร์ม คาขออุทธรณ์
ของผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ได้สมัครสอบไว้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาคทฤษฎี)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม