ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ

เอกสารแนบ 1 – วิชาพื้นฐานกฎหมายฯ

เอกสารแนบ 2 – วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารแนบ 3 – วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 4 – วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 5 – วิชาการนวดไทย

 

แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง สำหรับการขอรับรองสถาบัน/สถานพยาบาล ตามมาตรา 12(2)(ก)

แบบตรวจสอบเอกสารด้วยตนเองสำหรับสถาบัน/สถานพยาบาล ซึ่งขออนุญาตถ่ายทอดความรู้สำหรับฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ดังเอกสารแนบนี่้

เอกสารแนบ

 

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ ๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศณียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังเอกสารแนบนี้

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ดังเอกสารแนบ

ผลการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๕ (๒)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกและรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง

ดังเอกสารแนบนี้

ประกาศอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้ง

แบบสำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย

ขอความร่วมมือทุกท่านที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย กรอกแบบสำรวจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำรวจว่าท่านปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖

ตามเอกสารแนบนี้

 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ ตามมาตรา ๑๕(๒)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ

เรื่อง การดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๓)

ดาวน์โหลดไฟล์ : การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ตามมาตรา ๑๕(๔)