รายชื่อคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ประธานอนุกรรมการ

   • น.ส.สุภิญญา     บุญประเสริฐ

อนุกรรมการ

   • น.ส.เสาวลักษณ์     เจียรประวัติ
   • นายชัยยุทธ     บุญฑริกรัตน์
   • นายมณฑล     เพ็ชรสี
   • น.ส.คเนพร     การค้าพิทักษ์พงค์

อนุกรรมการและเลขานุการ

   • นางอิศริยาภรณ์     ใจดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจการของสภาการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนและองค์กรอื่น
  2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน