รายชื่อคณะอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ประธานอนุกรรมการ

   • นายประศาสน์      สวัสดิ์อำไพรักษ์

อนุกรรมการ

   • นายคมสัน      ทินกร ณ อยุธยา
   • นายคำดี      สาระวิทย์
   • นายชนาณัติ      แสงอรุณ
   • นางมุสิกร      ธุศรีวรรณ
   • นายวีรพงษ์      เกรียงสินยศ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   • นางทยิดา      ไทยถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยหรือประชาชนทั่วไป ที่ได้รับความ เดือดร้อนจากการกระทำของแพทย์แผนไทย
  2. พิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์นำเสนอต่อสภาการแพทย์แผนไทย
  3. ตอบข้อร้องเรียนที่ได้รับมอบหมายจากสภาการแพทย์แผนไทย
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน