รายชื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

ประธานอนุกรรมการ

   • นายณัฐวุฒิ       ประเสริฐสิริพงศ์

อนุกรรมการ

   • ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือกกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   • ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและจริยธรรมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   • นายณภัทร       พานิชการ
   • นายธนายุต       คงแก้ว
   • นายธเนตร       บัวแย้ม
   • นายยงศักดิ์       ตันติปิฎก
   • นายวรินทร์       เทียมจรัส
   • นายสนั่น       ศุภธีรสกุล
   • นายสันติสุข       โสภณสิริ
   • นายสาโรจน์       ยอดประดิษฐ์
   • กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   • นายวัฒนา       ชยธวัช

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   • นายภานุวัฒน์       โพดนิ่ม   สำนักกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   • นางสาวกนกพร       โชติรัตน์

 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ดำเนินการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขร่างกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เสนอต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เสนอต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  3. รวบรวมความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศต่างๆ พร้อมสรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
  4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อดำเนินการตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมอบหมาย
  5. ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน