รายชื่อคณะอนุกรรมการสอบสวน

ประธานอนุกรรมการ

   • นายวัฒนา ไตรทิพย์

อนุกรรมการ

   • นายกร บินกรีม
   • นายนพพร วิสุทธิ์ศักดิ์ชัย อนุกรรมการ
   • นายยอดวิทย์ กาญจนการุณ อนุกรรมการ
   • นางลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

   • นายสันติสุข โสภณสิริ

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
  2. เรียกให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาพบคณะอนุกรรมการเพื่อให้ ถ้อยคำและให้ส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
  3. รายงานผลการสอบสวน พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณา
  4. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมาย
  5. ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน