รายชื่อคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ

ประธานอนุกรรมการ

   • นายบุณยพร       ยี่มี

อนุกรรมการ

   • นายณภัทร       พานิชการ
   • นายธัชกร       ศรีบุญแก้ว
   • นส.สมใจ       โจ๊ะประโคน
   • นส.สุภิญญา       บุญประเสริฐ

เลขานุการ

   • นายภานุวัฒน์       โพดนิ่ม

ผู้ช่วยเลขานุการ

   • เจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแห่งกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ
  2. ออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษผู้เสียหายหรือบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำหรือมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใดๆส่งเอกสารหรือวัตถุที่จำเป็นแก่การดำเนินการของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
  3. รายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมาย
  5. ให้คณะอนุกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมาย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน