การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

๑. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

๑.๑ ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๑.๒ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑.๓ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๑.๔ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

๒. อนุกรรมการซึ่งสภาการแพทย์แผนไทย แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย ด้านการนวดไทย และด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย ด้านละหนึ่งคน

๒.๑ นายชัยพร            กลิ่นจันทร์        ด้านเวชกรรมไทย

๒.๒ นายชาญพจน์        ตั้งตรงจิตร        ด้านเภสัชกรรมไทย

๒.๓ นางมาลา             สร้อยสำโรง      ด้านการผดุงครรภ์ไทย

๒.๔ นางสาวจิตรณิญาณ์  ฐิติปัญญรัตน์     ด้านการนวดไทย

๒.๕ นายสุพัฒน์           สายยืด           ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย

๓. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเทียบเท่าคณะหรือภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคน ที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เลือกกันเองให้เหลือจำนวนสี่คน

๓.๑ นางมุสิกร             ธุศรีวรรณ        ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๓.๒ รศ.ดร.สนั่น           ศุภธีรสกุล        ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓.๓ นางสาวจินตนา       นันต๊ะ            ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

๓.๔ นายณมานพ แก้วกล้า          ผู้แทนมหาวิทยาลัยรังสิต

๔. อนุกรรมการ ซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การฝึกอบรม เลือกกันเองให้เหลือจำนวนสี่คน

๔.๑ นายนพพร            ชายหอมรส       ผู้แทนศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

๔.๒ นางาสาวสุมาลัย      แย้มนิ่มนวล      ผู้แทนบ้านสวนสหคลินิก

๔.๓ นายกร                พงษ์เถื่อน         ผู้แทนสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

๔.๔ นายวัฒนา            ไตรทิพย์          ผู้แทนคลินิกการแพทย์แผนไทยเนตรดาว

๕. ให้คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๗

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน