ประธานกรรมการ

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

รองประธานคนที่หนึ่ง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

รองประธานคนที่สอง

อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

กรรมการ


นายประเสริฐ อัตโตหิ

กรรมการ


นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์

กรรมการ


นายประศาสน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์

กรรมการ


ประชาสัมพันธ์

กรรมการ


นายชัยพร กลิ่นจันทร์

กรรมการ


เหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ


เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ


หัวหน้าสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ


นายภานุวัฒน์     โพดนิ่ม

ผู้ช่วยเลขานุการ


นิติกรสภาการแพทย์แผนไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน