ประธานกรรมการ

  นายกสภาการแพทย์แผนไทย

รองประธานคนที่หนึ่ง

  อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

รองประธานคนที่สอง

  อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

กรรมการ

  1. นายประเสริฐ     อัตโตหิ
  2. นายประศาสน์     สวัสดิ์อำไพรักษ์
  3. นายชัยพร     กลิ่นจันทร์
  4. นางสาวจิตรณิญาณ์     ฐิติปัญญรัตน์
  5. ประชาสัมพันธ์
  6. เหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

  เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยเลขานุการ

  1. หัวหน้าสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
  2. นายภานุวัฒน์     โพดนิ่ม
  3. นิติกรสภาการแพทย์แผนไทย

 

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้

  1. พิจารณาให้ความเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการบริหารและการดำเนินกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย
  2. กำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานการบริหารและการดำเนินกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย
  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาในกิจการของสภาการแพทย์แผนไทย
  4. ดำเนินการอื่นใด ตามที่นายกสภาการแพทย์แผนไทยมอบหมาย