รายชื่อกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้ง


นายพิเชฐ บัญญัติ


นายพิเชษฐ เวชวิฐาน


นางสาวศุภะลักษณ์ ฟักคำ


นางทยิดา ไทยถาวร


นางสาวสุภิญญา บุญประเสริฐ


นางสาวผกากรอง ขวัญข้าว


นายปรีดา ตั่งตรงจิต


นายชนาณัติ แสงอรุณ


นางสาวผกากรอง ขวัญข้าว


นายชัยพร กลิ่นจันทร์


นายณภัทร พานิชกร


นายประเสริฐ อัตโตหิ


นายยงศักดิ์ ตันติปิฎก


นายประศาสน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์


นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา


นายอำพล บุญเปล่ง


นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์


นายอดิศักดิ์ สุมาลี

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน