รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาล

    1. นายพิเชษฐ์     เลิศธรรมศักดิ์
    2. นายนพพร     วิสุทธิศักดิ์
    3. นายวัฒนา     ไตรทิพย์