รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้แทน สมาคมหรือมูลนิธิ

    1. นางวัจนา     ตั้งความเพียร
    2. นายคำดี     สาระวิทย์
    3. นายวีรพงษ์     เกรียงสินยศ