ราชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

   1. นายพิเชษฐ     เวชวิฐาน
   2. นายสนั่น     ศุภธีรสกุล
   3. นายวัฒนา     ชยธวัช

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

   1. นายทวี     เลาหพันธ์
   2. นางสาวศุภะลักษณ์     ฟักคำ
   3. นายวิชาญ     เกิดวิชัย