นายกสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทย

อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

อุปนายกฯ คนที่สอง

นายวัลลภ เผ่าพนัสอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

เลขาธิการฯ

นายวัลลภ เผ่าพนัสเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

รองเลขาธิการฯ

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญรองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ประชาสัมพันธ์

เหรัญญิก

นางอำไพ  ชัยชลทรัพย์เหรัญญิก

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน