หัวหน้าสำนักงาน

 

นางสาวสุภิญญา บุญประเสริฐหัวหน้าสำนักงาน

รองหัวหน้าฯ ฝ่ายบริหาร

 

วรัญญา แก่นประธูป
รองหัวหน้าฯ ฝ่ายบริหาร

รองหัวหน้าฯ ฝ่ายวิชาการ

 

อมรศรี ครุสกุล
รองหัวหน้าฯ วิชาการ

งานธุรการ สารบรรณ

 

บุศชาติ อมิตรพ่าย
งานธุรการ

 

สวรส ภาคโพธิ์
การเงิน จัดซื้อ

 

อัญชลี เหลืองสุวรรณ์
พัสดุ 

 

อภิสิทธิ์ ยศปัญญา
จัดประชุม

งานการเงิน การบัญชี

 

อุบล สมัยสมภพ
การเงิน

 

นิภาวรรณ แพทย์ไทย
การเงิน

 

สวรส ภาคโพธิ์
ผู้ช่วย

งานสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์

 

นิธิภาส อยู่สุข
สารสนเทศ

 

เอกรักษ์ รักษ์วิศิษฎ์กุล
ประชาสัมพันธ์

 

กาญจนา ปรีแย้ม
บัตรสมาชิก

งานจัดสอบ

 

จตุรงค์ สร้อยอุดม
จัดสอบ

 

อัญชลี เหลืองสุวรรณ์
จัดสอบ

 

พิมพ์วิภา ชาระมาลย์
จัดสอบ

 

บุญศิริ สุขเมือง
จัดสอบ

 

อภิสิทธิ์ ยศปัญญา
จัดสอบ

 

สวรส ภาคโพธิ์
จัดสอบ

งานฝึกอบรม

 

บุญศิริ สุขเมือง
ฝึกอบรม

 

บุศชาติ อมิตรพ่าย
ฝึกอบรม

 

อัญชลี เหลืองสุวรรณ์
ฝึกอบรม

 

พิมพ์วิภา ชาระมาลย์
ฝึกอบรม

 

จตุรงค์ สร้อยอุดม
ฝึกอบรม

 

อภิสิทธิ์ ยศปัญญา
ฝึกอบรม

 

สวรส ภาคโพธิ์
ฝึกอบรม

งานกฏหมาย

 

สุรีย์พร อาจวิชัย
งานพัฒนา

 

กวิสรา สว่างศรี
คดี

 

ตำแหน่งว่าง
กฏหมาย

 

ตำแหน่งว่าง
กฏหมาย

งานทะเบียน

 

พิมพ์วิภา ชาระมาลย์
ใบวิชาชีพ

 

บุญศิริ สุขเมือง
ใบครู

งานวิชาการ

 

กาญจนา ราชสมบูรณ์
อ.พท / พท.ป 

 

สุปรียา หงสีธิ
(ก)

 

กัณฐิกา ไกรดำ
(ข)

 

สุปรียา หงสีธิ
(ค)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน