ประกาศฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 32

เอกสารเเนบ 1  วิชากฎมายและจรรยาบรรณ

เอกสารเเนบ 1  วิชากฎมายและจรรยาบรรณ(ผู้พิการทางสายตา)

เอกสารเเนบ 2  วิชาผดุงครรภ์

เอกสารเเนบ 3 วิชาการนวดไทย

เอกสารเเนบ 3   วิชาการนวดไทย(ผู้พิการทางสายตา)

เอกสารเเนบ 4  วิชาเวชกรรมไทย 1-2

เอกสารเเนบ  5  วิชาเภสัชกรรมไทย

แผนที่ม.รังสิต 1

แผนที่ม.รังสิต 2

 ระเบียบการเเต่งกายผู้เข้าสอบ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 224
    Shares