ประกาศ ฉบับที่ ๒o/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพิ่มเติม

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒O/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพิ่มเติม

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 20/2561

เอกสาร 1 วิชาพื้นฐานกฎหมายและจรรยาบรรณ

เอกสาร 2 วิชาเวชกรรมไทย

เอกสาร 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสาร 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสาร 5 วิชาการนวดไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 38
    Shares