ประกาศ ฉบับที่ 031/2558 เรื่องผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2558

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

วิชาเวชกรรมไทย                เอกสารแนบ ๑
วิชาเภสัชกรรมไทย             เอกสารแนบ ๒
วิชาการผดุงครรภ์ไทย          เอกสารแนบ ๓
วิชาการนวดไทย                 เอกสารแนบ ๔
วิชาการนวดไทย  (ผู้พิการทางสายตา)    เอกสารแนบ ๕

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน