ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่าง ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติ วิธีการได้มาและอำนาจหน้าที่ของ อนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้าน พ.ศ. ….. ” (วันที่ 15 – 29 สิงหาคม 2562)

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน