ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการเลือก การเลือกตั้งกรรมการ การเลื่อนผู้มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการแทน และการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2557 ” วันที่ 19 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2562

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน