ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่าง ข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเเละเงื่อนไข ในการรับรองเเละการดำเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….” (วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562)

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน