ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น บันทึกหลักการเเละเหตุผล “ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่..) พ.ศ. ….”(วันที่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2562)

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน