ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ….”(วันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2562)

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน