ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๐๒๙ /๒๕๕๘

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๐๒๙ /๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕

เพิ่มเติม

เอกสารแนบเพิ่มเติม ๑ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๒ วิชาผดุงครรภ์ไทย (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๓ วิชาเภสัชกรรมไทย (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๔ วิชาการนวดไทย (ภาคทฤษฎี)
เอกสารแนบเพิ่มเติม ๕ วิชาเวชกรรมไทย ๑ และ วิชาเวชกรรมไทย ๒ (ภาคทฤษฎี)

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน