ประกาศฉบับที่ ๐๒๗ /๒๕๕๘เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศฉบับที่ ๐๒๗ /๒๕๕๘เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ เอกสารแนบ ๑

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิชาผดุงครรภ์ไทย เอกสารแนบ ๒

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิชาเภสัชกรรมไทย เอกสารแนบ ๓

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิชาการรวดไทย เอกสารแนบ ๔

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิชาเวชกรรมไทย ๑ และเวชกรรมไทย ๒ เอกสารแนบ ๕

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน