ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๐ /๒๕๖๒

เรื่อง รับสมัครอบรมครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) รุ่นที่ ๒ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามเอกสารแนบ