ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกฯ ที่สภาการเเพทย์แผนไทยจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกฯ ที่สภาการเเพทย์แผนไทยจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตามเอกสารแนบนี้

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคุมการประกอบวิชาชีพธรณีวิทยาและอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้สอดรับกับพระราชกฤษฎีเมื่อมีผลใช้บังคับ

ทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถ Scan QR Cord ด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒


ตามเอกสารแนบ

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งธุรการ

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งธุรการ ตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทย

ตามเอกสารแนบ

แถลงการณ์สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑

เนื่องในขณะนี้ได้มีการประกาศใช้ (ร่าง) พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทยจึงขอแจ้งการดำเนินการที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทราบ ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาการเเพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาการเเพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งธุรการ

ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่งธุรการ 1 ตำแหน่ง ตามเอกสารแนบ