ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๖ /๒๕๖๒

เรื่อง รับสมัครสอบ วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

นายกสภาการแพทย์แผนไทยและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วานนี้ (วันพุธที่ 30 มกราคม 2562) พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์ไทย เเละคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต