ประกาศรายชื่อจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์

ประกาศรายชื่อจัดส่งหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่สภาการเเพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

ใบวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ : การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเเละส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย(ฉบับที่..) พ.ศ. ….

 ลิงค์โหลดเอกสาร : การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเเละส่งเสริมภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย(ฉบับที่..) พ.ศ. ….