ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

 

ประกาศ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๗ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 47

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าพบ นายสมชาย แสวงการ เพื่อหารือเเนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

                      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าพบเพื่อหารือ และยื่นหนังสือเพิ่มเติมต่อ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายกสภาการแพทย์แผนไทยแสดงความเห็นสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พร้อมกับการเสนอบรรจุให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยลงในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมถึงเสนอให้มีการนำตำรับยาแผนไทยของชาติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 18 ฉบับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรณีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้นายกสภาการแพทย์แผนไทยได้เข้าหารือพร้อมกันกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต่างได้ยื่นหนังสือต่อนายสมชาย แสวงการ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ประชาสัมพันธ์ เรื่องนายกสภาการเเพทย์แผนไทยได้เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อปลดล๊อคการใช้กัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อปลดล๊อคการใช้กัญชาทางการแพทย์ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอโดย นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ในงานสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ ประสบการณ์ของประเทศออสเตรีย คานาดา และเนเธอร์แลนด์ ณ.โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด