ประกาศฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทยฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๒/๒๕๖๑ เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสภาการเเพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประกาศฉบับที่ 42

ประกาศฉบับที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนเเละรับหนังสือสำคัญเเสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๓ / ๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขออนุญาตขึ้นทะเบียนเเละรับหนังสือสำคัญเเสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศฉบับที่ 43

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียน

ตัวอย่างขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน