ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกสภาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกสภาฯ ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ตามเอกสารแนบนี้

รายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกสภาฯที่ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์