ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาการเเพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาการเเพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ตามเอกสารเเนบ

ใบวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

 

ประกาศ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๗ /๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 47

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าพบ นายสมชาย แสวงการ เพื่อหารือเเนวทางแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

                      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าพบเพื่อหารือ และยื่นหนังสือเพิ่มเติมต่อ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายกสภาการแพทย์แผนไทยแสดงความเห็นสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พร้อมกับการเสนอบรรจุให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยลงในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมถึงเสนอให้มีการนำตำรับยาแผนไทยของชาติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 18 ฉบับ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรณีการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้นายกสภาการแพทย์แผนไทยได้เข้าหารือพร้อมกันกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต่างได้ยื่นหนังสือต่อนายสมชาย แสวงการ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ประชาสัมพันธ์ เรื่องนายกสภาการเเพทย์แผนไทยได้เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อปลดล๊อคการใช้กัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อปลดล๊อคการใช้กัญชาทางการแพทย์ของ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอโดย นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ ได้ยื่นหนังสือต่อ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ในงานสัมนาวิชาการ เรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ ประสบการณ์ของประเทศออสเตรีย คานาดา และเนเธอร์แลนด์ ณ.โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ตามเอกสารเเนบ

ใบวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพื่อหารือแนวทางป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดกัญชาและการดำเนินการเรื่องสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาของชาวต่างชาติในประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561  เวลา 11.00 น. พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ (นายกสภาการแพทย์แผนไทย) ได้แถลงข่าวร่วมกับ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อหารือแนวทางป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดกัญชาและการดำเนินการเรื่องสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาของชาวต่างชาติในประเทศไทย.
ทั้งนี้ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ กล่าวว่า จากที่ ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติด โดยกำหนดให้ สธ. ควบคุม 5 ปี ไม่ได้ปลดล็อกกัญชาโดยแท้จริง เพราะเป็นการใช้สารสกัดด้านเดียว ถ้าเที่ยงธรรมจริงๆ ควรเปิดวิจัยเชิงสารสกัดควบคู่วิจัยเชิงภูมิปัญญาที่มีการใช้ต้น ใบ ดอก รากกัญชาด้วย ซึ่งเรามีการสกัดแบบแพทย์แผนไทยอยู่ และตำรับมีการเข้ากัญชาในปริมาณเล็กน้อยไม่เกิดโทษ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้เท่ากับเราต้องสูญเสียนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยถึง 5 ปี ทั้งที่สูญเสียมาแล้ว 30-40 ปีจากการเป็นยาเสพติด ถามว่าระยะ 5 ปีบุคคลเหล่านี้ต้องเสียโอกาสเสียชีวิตอีกเท่าไร เรียกว่าไม่เห็นอนาคต แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยไม่มีโอกาสใช้ เราต้องการความยุติธรรม ทั้งที่รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้ทำได้ องค์การอนามัยโลกก็เปิดโอกาสให้ประเทศที่ใช้แพทย์ดั้งเดิมประจำชาติกำหนดกติกาตัวเองได้ ซึ่งเราก็มีประกาศตำรายาไทยแห่งชาติ ที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ประกาศฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เเละสถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เเละสถานที่สอบ ความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศ ฉบับที่ 44/2561

เอกสารเเนบ ๑ วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารเเนบ ๒ วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารเเนบ ๓ วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารเเนบ ๔ วิชาการนวดไทย

เอกสารเเนบ ๕ วิชาการนวดไทย (ผู้พิการทางมองเห็น)

แบบแสดงความจำนงเลือกประเภทการสอบวิชา การนวดไทย

แผนที่ ม.รังสิต

แผนที่ ม. รังสิต (การเดินทาง)

การเเต่งกาย นักศึกษาสอบ ปฎิบัติ

ประกาศฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกเเละขอขึ้นทะเบียนเเละรับใบอนุญาตฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกเเละขอขึ้นทะเบียนเเละรับใบอนุญาต ของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการเเพทย์แผนไทย จากสถาบันการศึกษาที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศฉบับที่ 45

ประกาศรายชื่อหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียน โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อหนังสือรับรองการขอขึ้นทะเบียน  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง  ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

หนังสือรับรองมารับด้วยตนเอง