รายชื่อผู้ขอทำบัตรสมาชิกสภาฯ ที่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงาน

รายชื่อผู้ขอทำบัตรสมาชิกสภาฯ ที่ต้องติดต่อกลับมาที่หน่วยงาน

ตามหมายเลขดังนี้ 02 5801157 ต่อ 16

เอกสารแนบ รายชื่อผู้ขอทำบัตรสมาชิก

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เเนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เเนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๕๐ ท่าน ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก เเละขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม (สสว.) ตามกำหนดการที่เเนบมาพร้อมนี

เอกสารเเนบ

โครงการ+กำหนดการสัมมนา

ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

ประกาศรายชื่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ไปรษณีย์ตีกลับสำนักงานสภาฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จดหมายตีกลับ(ใบประกอบวิชาชีพ)