ประกาศฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย วิชา วัน เวลา เเละสถานที่สอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย วิชา วัน เวลา เเละ สถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 41 (ภาคปฏิบัติ)

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561

งานใบอนุญาต