ประกาศฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูเเพทย์แผนไทยประเภท (ก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูเเพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 37/2561

รายชื่อผู้จัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการโครงการฝึกอบรม+ที่พัก