ประกาศฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่องตำราที่ใช้เป็นเเนวทางประกอบการเรียนการสอนความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาฯรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง ตำราที่ใช้เป็นเเนวทางประกอบการเรียนการสอนความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศ อพท.ฉบับที่ 39/2559

ประกาศฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) เเห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 34

รายชื่อ วิชากฎมายและจรรยาบรรณ

รายชื่อ วิชาผดุงครรภ์

รายชื่อ วิชาการนวดไทย

รายชื่อ เวชกรรมไทย

รายชื่อ เภสัชกรรมไทย