ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 เพื่อนำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. …

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 31/2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เเละได้มีการเชิญสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับ ร่าง พรบ.ยา พ.ศ. ….. เพื่อติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พรบ.ยา พ.ศ. … นั้น ซึ่งในเบื้องต้น ไม่ได้เชิญสภาการเเพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุม
นายกสภาการเเพทย์แผนไทยในฐานะผู้บริหารสภาการเเพทย์แผนไทย ได้ทำหนังสือถึง นายเเพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ขณะนี้ ทางสำนักเลขาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เเจ้งมายังสภาการเเพทย์แผนไทย ให้เข้าร่วมประชุมในวันเเละเวลาดังกล่าวได้ ซึ่งสภาการเเพทย์แผนไทย จะได้นำเสนอตารางสรุปการเเก้ไขร่าง พรบ.ยา พ.ศ. … ที่ได้ข้อยุติจากคณะทำงานพิจารณาให้คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ดำเนินการต่อไป

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศคณะกรรมาธิการการสาธาณสุข

ประกาศ เรื่อง สภาการเเพทย์แผนไทยร่างพระราชบัญญัติยาเพิ่มเติม ของสำนักงานอย. จึงขอความร่วมมือสมาชิกเเสดงข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พรบ.ยา (ฉบับเพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง สภาการเเพทย์แผนไทย ได้เเต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ฉบับ แก้ไขโดยสภาการแพทยแ์ผนไทย) ได้ข้อสรุปตามตารางที่เเนบมาพร้อมนี้  ทางสภาการเเพทย์แผนไทย ขอความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน  ที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอเเนะมาได้ที่อีเมล์สภาการเเพทย์แผนไทย E-mail: thaimed.or.th@gmail.com หรือ ช่องทางแฟนเพจ: สภาการแพทย์แผนไทย
เพื่อทางสภาฯจะได้ดำเนินการพิจารณา พระราชบัญญัติยา(ฉบับ แก้ไขโดยสภาการแพทยแ์ผนไทย) ต่อไป

เอกสารเเนบ

ตารางเปรียบเทียบร่างพรบ.ยา

ประกาศฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูเเพทย์แผนไทยประเภท (ก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมครูเเพทย์แผนไทยประเภท (ก) ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 37/2561

รายชื่อผู้จัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อผู้ที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

กำหนดการโครงการฝึกอบรม+ที่พัก

ประกาศ ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิขอเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ

ประกาศฉบับที่ 36/2561

วิชา เภสัชกรรมไทย

วิชา เวชกรรมไทย

 วิชา การนวดไทย 

วิชา การผดุงครรภ์ไทย

ประกาศฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ขั้นตอนที่ ๑ – ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทยแผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ ขึ้นตอนที่ ๒ และขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศฉบับที่ 35

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

ใบประกอบวิชาชีพ (มารับด้วยตนเอง)

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

ตามเอกสารเเนบ

13-09-61 ใบวิชาชีพ

 

รวบรวมข้อเสนอแนะขอแก้ไขร่าง พรบ.ยา ฉบับปัจจุบัน ของอย.

ขณะนี้สภาการแพทย์แผนไทย กำลังรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อจะเสนอ อย.แก้ไข พรบ.ยา ฉบับปัจจุบัน
ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการของ อย. ขอให้ชาวแผนไทยร่วมมือกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆมาที่สภาการแพทย์แผนไทย เพื่อดำเนินการต่อไป

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 “อย่านอนหลับทับสิทธิ์ เพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง”

ร่าง_พรบ.ยา_ฉบับกรกฏาคม2561