ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อจัดส่งใบวิชาชีพ ที่สภาฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2561

08-08-61 ใบอนุญาต

ประกาศ ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 29/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 29

เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย

 เอกสารแนบ 2 วิชาการนวดไทย

เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

 เอกสารแนบ 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

แผนที่ ม.รังสิต